• 0 800 300 485
 • 0506604788
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пн-Пт 9:00-18:00

Експертиза фінансово-кредитних операцій

Експертиза документів фінансово-кредитних операцій

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

Експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій

 

 

 

 

 

Найчастіше серед експертиз з дослідження документів фінансово-кредитних операцій призначаються експертизи, пов’язані з вирішенням питань документальної обґрунтованості операцій за кредитними договорами, укладеними між Банками та Позичальниками – фізичними особами, а саме:

 • документального підтвердження надання банком та отримання позичальником кредитних коштів за кредитними договорами;
 • документального обґрунтування розрахунків заборгованості позичальників перед банками та відповідності даних розрахунків умовам укладеного кредитного договору і розрахунковим документам;
 • відповідності методів нарахування банками процентів умовам кредитного договору, вимогам законодавства та нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність банків, а також внутрішнім положенням банків;
 • визначення реальної відсоткової ставки; загальної вартості кредиту при базових умовах кредитування; абсолютного значення дорожчання кредиту та розмірів платежів, які відповідали би зазначеній в умовах кредитного договору загальній вартості кредиту;
 • визначення ануїтетного чи диференційованого щомісячного платежу згідно базових умов кредитування.

 

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є:

 • визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;
 • визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству;
 • визначення документальної обґрунтованості проведення операцій за депозитними вкладами у банківських та інших фінансових установах.

 

Особливу роль при економічних дослідженнях відіграють первинні документи, що підтверджують факт виконання господарської операції. Крім первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, при дослідженні кредитних операцій виникає необхідність залучення в якості об’єктів дослідження кредитних договорів та договорів, які укладаються для забезпечення умов надання кредиту (договорів іпотеки, договорів страхування тощо), а також внутрішніх нормативних документів Банку.

Так, об’єктами експертного дослідження кредитних операцій є оригінали документів, які надаються Банком:

 1. Кредитний договір з усіма додатками до нього.
 2. Додаткові угоди до Кредитного договору (у разі їх наявності).
 3. Договори страхування, застави, іпотек, тощо та додаткові угоди до них, які укладені для забезпечення умов кредитного договору.
 4. Договори на обслуговування банківського рахунку.
 5. Документальне підтвердження наданої Позичальнику інформації про умови кредитування, а також орієнтовану сукупну вартість кредиту (відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 10.05.2007р. №168 «Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»).
 6. Графік погашення платежів або детальний розрахунок щомісячного платежу позичальника за кредитним договором.
 7. Деталізований розрахунок суми всіх видів заборгованості позичальника по кредиту, відсоткам, пені, штрафу, з вказівкою періодів нарахування та проведення сплати відповідачем відповідних платежів, згідно яких вбачаються терміни прострочення відповідних грошових зобов’язань, згідно умов кредитного договору.
 8. Детальна розшифровка сукупної вартості кредиту і реальної процентної ставки за ним, абсолютного подорожчання кредиту, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов’язань споживача, які виникають на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України при видачі кредиту.
 9. Платіжні та касові документи, що підтверджують видачу кредиту.
 10. Платіжні та касові документи, що підтверджують погашення заборгованості за кредитним договором (основного та простроченого боргу по кредиту, строкових та прострочених процентів, комісії, тощо).
 11. Первинні документи, що підтверджують надання позичальнику банком супутніх послуг з урахуванням їх вартості, процентної ставки за ними, а також будь яких інших фінансових зобов’язань споживача, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту.
 12. Первинні документи, що підтверджують сплату позичальником вартості супутніх витрат і фінансових зобов’язань на користь третіх осіб, пов’язані з отриманням кредиту (страхові платежі під час страхування предмета застави, розмір зборів до Пенсійного фонду України, комісії під час купівлі – продажу іноземної валюти для погашення кредиту та процентів за користування ним, біржові збори, послуги реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо), які чинять безпосередній вплив на подорожчання кредиту.
 13. Виписки по всім розрахунковим рахункам, відкриті Банком для обслуговування кредиту за кредитним договором.
 14. Реєстри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по обліку виданих кредитів та нарахованих процентів, а також по поверненню суми кредиту і сплаті процентів.
 15. Розпорядження Банку (бухгалтерії за підписом керуючого банком, начальника кредитного відділу та ін.) про видачу кредиту, про пролонгацію кредиту, тощо.
 16. Статистична звітність банку, стосовно кредитування.
 17. Статутні та реєстраційні документи банку. Банківські ліцензії та дозволи Національного банку України на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями.
 18. Внутрішні нормативні документи банку, що регламентують виконання конкретних технологічних процесів, документування операцій, ведення регістрів аналітичного й синтетичного обліку, процедури внутрішнього контролю операційної діяльності, у т.ч.:
 • положення про операційну діяльність;
 • положення про облікову політику, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують;
 • положення про кредитування, внутрішні положення банку, що визначають політику з управління активами та пасивами, відповідно до яких було надано кредитні кошти за кредитним договором, та інші внутрішні положення банку, що регламентують порядок надання та обслуговування кредитів, механізм розрахунку реальної процентної ставки, дисконтування платежів, обчислення платежів (факт – факт, факт – 360, факт – 365 тощо), методологічне обґрунтування погашення кредиту (стандартний або ануїтетний);
 • внутрішні положення банку про проведення розрахунково – касових операцій з фізичними особами;
 • методологічне обґрунтування визначення валютного курсу, строків і комісій, пов’язаних з конвертацією валюти платежу у валюту зобов’язання під час погашення заборгованості за кредитом та процентами за користування ним (у разі надання кредиту у валюті).

* Наведений перелік документів може змінюватися в залежності від конкретних питань, які виносяться на вирішення експертизи.

 

Також, об’єктами економічної експертизи (досліджень) можуть бути:

 • первинні бухгалтерські документи;
 • реєстри бухгалтерського обліку;
 • документи фінансової звітності;
 • статистична звітність за відповідні періоди;
 • акти ревізій і контрольних перевірок;
 • роздруковані та завірені електронні документи;
 • організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів.

 

Зазвичай, для проведення експертизи експерти у своїх клопотаннях просять надати документи як від Банку, так і від Позичальника – фізичної особи. Особливо, якщо це стосується документального підтвердження заборгованості за кредитом.

Так, об’єктами експертного дослідження кредитних операцій, які надаються Позичальником, є оригінали квитанцій або інших платіжних документів, які підтверджують сплату платежів на користь банку та третіх осіб, що пов’язанні з наданням та обслуговуванням кредиту за кредитним договором.

 

Документи, необхідні для проведення

Відповідно до п.3.3 «Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 р. № 53/5, для проведення експертизи надаються оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Для проведення експертизи по копіям документів, згідно п.3.5 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» від 08.10.1998 р. № 53/5, повинно бути вказано в документі про призначення експертизи або письмово повідомлено експерта органом, який призначив експертизу.

Також, п.3.3 Науково-методичних рекомендацій від 08.10.1998 р. № 53/5 визначено, якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації.

 

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані фінансовими інспекторами тощо).

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?
 • Чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?
 • Чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства (позичальника), наданого в заставу за кредитною угодою?
 • Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
 • Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?
 • Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?
 • Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
 • Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (зазначається назва банківської установи)?
 • Чи підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку банку внесення вкладником (П.І.Б.) грошових коштів у сумі (зазначається сума) за депозитним договором (номер, дата)?

 

 

 

Термін проведення

Орієнтовний термін проведення становить:

 • для судових експертиз - 20 днів;
 • для експертних досліджень - 10 днів.

Точні терміни будуть розраховані в момент звернення з урахуванням обсягу дослідження і поточного завантаження спеціалістів в межах передбачених п. 1.13. розділу I "Інструкції про призначення та проведення судових еспертиз і експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р № 53/5.

Детальніше


© СП "Західно-Український Експертно-Консультативний Центр", 1998-2022.
Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, охороняються законодавством України. Використання матеріалів сайту можливе тільки з посиланням на джерело.